10602067217
صفحه اصلی اخبار فالور سرور اصلی هم اکنون اضافه شد

فالور سرور اصلی هم اکنون اضافه شد

فالور سرور اصلی هم اکنون اضافه شد

این سرور سرعت مناسب داره و تعداد فالور حدود ١٠ کا در روز برای هر پیج توانایی ارسال داریم

فالور و لایک سرور یک بزودی برای انجام تعمیرات حذف خواهد شد.

سرور قبلی در چند روز آینده حذف خواهد شد.

برای دوستانی که تخفیف دارن افزایش قیمت فقط در حد چند تک تومن بوده.