10602067217
صفحه اصلی اخبار افت سرعت

افت سرعت

افت سرعت

سرعت ارسال سرویس های ایرانی در همه سایت ها بشدت افت کرده که به علت محدودیت جدید اینستاگرام هست

در حال یافتن راهکار جدید هستیم.

تیم فنی

اینستاگرام در محدودیت جدید خود سرعت ارسال فالو و لایک ایرانی بشدت کاهش داده که این موضوع برای همه سایت های ایرانی می باشد. لذا از همه کاربران تقاضا داریم تا بهبود سرعت ارسال صبوری نمایید.

تیم فنی در حال یافتن راهکار جدید است.ارسال نظر